Activitati Educationale

ACTIVITATI LA CLASA

Domeniile experienţiale sunt adevărate “câmpuri cognitive integrate” (L.Vlăsceanu) care transced graniţele dintre discipline şi care, în contextul dat de curriculumul preşcolar, se întâlnesc cu domeniile tradiţionale de dezvoltare a copilului, respectiv: domeniul psihomotric, domeniul limbajului, domeniul socio-emoţional, domeniul cognitiv.
În cele ce urmează, se vor enumera şi detalia domeniile experienţiale cu care se operează în cadrul curriculumului pentru învăţământul preşcolar.

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă.
Se apreciază că prin ascultare şi exprimare în situaţii de grup, preşcolarii devin capabili să exploreze experienţele altor persoane şi să-şi extindă astfel propriul repertoriu de experienţe semnificative. Se urmăreşte ca aceştia să vorbească cu încredere, clar şi fluent, utilizând modalităţi de exprimare adecvate pentru diferite categorii de auditoriu.

OBIECTIVE CADRU

 • Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 • Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
 • Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
 • Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

 • Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 • Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
 • Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 • Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect;
 • Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
 • Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
 • Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv elementele expresive;
 • Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte;
 • Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie);
 • Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
 • Să manifeste interes pentru citit;
 • Să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare;
 • Să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris;
 • Să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date;
 • Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori – obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de contururi etc.;
 • Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora;
 • Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie;
 • Să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire (ex. recunoaşte şi respectă simboluri care avertizează asupra prezenţei/existenţei unui pericol sau care arată direcţia, destinaţia unei clădiri/unui loc etc.);
 • Să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze.

DOMENIUL ŞTIINŢE 

Include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune.

OBIECTIVE CADRU

 • Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;
 • Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând un limbaj adecvat;
 • Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice;
 • Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare;
 • Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii adecvate;
 • Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului,precum şi stimularea curiozitaţii pentru investigarea acestuia;
 • Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii cauzale, spaţiale, temporale;
 • Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din lumea înconjurătoare;
 • Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului, în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta.

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

 • să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;
 • să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
 • să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;
 • să înţeleagă raporturi cauzale între acţiuni, fenomene (dacă…atunci) prin observare şi realizarea de experimente;
 • să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forme geometrice în jocuri;
 • sa efectueze operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice;
 • să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
 • să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10;
 • să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
 • să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi;
 • să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea/scăderea în limitele 1-10;
 • să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întâlnite în viaţa de zi cu zi sau în poveşti, povestiri;
 • să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele;
 • să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
 • să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
 • să cunoască existenţa corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice;
 • să comunice impresii, idei pe baza observărior efectuate;
 • să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;
 • să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE 

Include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. Domeniul are o extindere şi către contexte curriculare care privesc tehnologia, în sensul abordării capacităţilor umane de a controla evenimentele şi de a ordona mediul.

 

OBIECTIVE CADRU

 • Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;
 • Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 • Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniţiativă);
 • Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii;
 • Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului roman;
 • Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
 • Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple;
 • Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific.

 

 OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

 • să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală (ex. importanţa alimentelor sănătoase pentru organismul uman; reguli ale activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de minimă protecţie a naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur etc.);
 • să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă);
 • să negocieze şi să participe la decizii comune;
 • să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute;
 • să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului;
 • să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice);
 • să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
 • să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
 • să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
 • să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
 • să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările personale;
 • să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte;
 • să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util celorlalţi;
 • să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
 • să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

Acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare.

 

OBIECTIVE CADRU

 • Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje;
 • Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme, obiecte din lumea înconjurătoare (natură, artă şi viaţă socială);
 • Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj;
 • Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
 • Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
 • Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale.

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

 • să redea teme plastice specifice desenului;
 • să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
 • să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
 • să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în lumea înconjurătoare;
 • să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora;
 • să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete;
 • să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese de el;
 • să interpreteze liber, creativ, lucrări plastice exprimând sentimente estetice;
 • să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia
 • (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor);
 • să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 • să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor muzicale;
 • să diferenţieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale;
 • să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale;
 • să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale;
 • să intoneze cântece pentru copii;
 • să cânte acompaniaţi de educatoare;
 • să acompanieze ritmic cântecele;
 • să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare;
 • să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
 • să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;
 • să exprime într-un joc impresia muzicală;
 • să improvizeze spontan, liber, scurte motive sincretice: text onomatopeic + melodie, text onomatopeic + mişcare, text onomatopeic + melodie + mişcare;

DOMENIUL PSIHOMOTRIC

Acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului.

OBIECTIVE CADRU

 • Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;
 • Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite;
 • Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

 • să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări;
 • să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
 • să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
 • să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
 • să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare);
 • să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte;
 • să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima
 • sentimente şi/sau comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri;
 • să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.